کاتالوگ برد جک سیماران Q70

آموزش برد Q70

کاتالوگ برد جک سیماران Q70

 مدار فرمان Q70

منوی (PA) پارامترها ( دکمه ی A یکبار زده شود)

B↓

زیر منوتوضیحاتمحدوده‌ی عملكردواحدگام افزایشتنظيم کارخانه
O1زمان باز شن دربا با سرعت تند (زمان کلی باز شدن موتور 1 « no1 = o1 + A1»)0-99Sec115
A1زمان باز شدن درب 1 با سرعت آهسته0-99Sec17
O2colspan=”2″>زمان باز شدن درب ۲ با سرعت تند ( زمان کلی باز شدن موتور ۲ « no2 = o2 + A2» )0-99Sec115
A2زمان باز شدن درب ۲ با سرعت آهسته0-99Sec17
C1زمان بسته شدن درب 1 با سرعت تند زمان کلی بسته شدن موتور 1 « nc1= c1 + b1»)0-99Sec115
b1زمان بسته شدن درب 1 با سرعت آهسته0-99Sec17
C2زمان بسته شدن درب ۲ با سرعت تند (زمان کلی بسته شدن موتور ۲« )» nc2 = c2 + b20-99Sec115
b2زمان بسته شدن درب ۲ با سرعت آهسته0-99Sec17
F1قدرت موتور 1 در سرعت تند8-19114
d1قدرت موتور 1 در سرعت آهسته10-19117
F2قدرت موتور ۲ در سرعت تند8-19114
d2قدرت موتور ۲ در سرعت آهسته10-19117
odتأخير زمانی بین ۲ لنگه در باز شدن درب ها0-20Sec13
Cdتأخير زمانی بین ۲ لنگه دربسته شدن درب ها0-20Sec13
tpزمان باز ماندن درب ها قبل از بسته شدن اتوماتیک ( سگمنت ها اموه. واعمي عدد ۱۰۰ را بصورت OO نمایش می دهند.)1-100Sec55
pdزمان باز شدن درب اول پیاده رو ( با سرعت تند )3-no1Sec17
tcزمان ضربه نهایی لنگه ۱ با سرعت تند ( غیرفعال = O) 1=0/5S…5=2/5S0-50/50
POفعال بودن یا نبودن ضربه ابتداییY/Nno
P1فعال بودن یا نبودن قفل برقیY/Nno
P2فعال بودن یا نبودن استارت ریموت ها در فاز باز کردن دربY/Nno
P3فعال بودن یا نبودن مد بستن اتوماتیکY/NSI
P4فعال بودن یا نبودن ۳ ثانیه چشمک چراغ قبل از هر استارتY/Nno
P5فعال بودن یا نبودن مد کارکرد تک موتورهY/Nno
P7فعال بودن یا نبودن تست موتورهاY/NSI
P8فعال بودن یا نبودن تست فتوسولهاY/NSI
P9فعال بودن یا نبودن شروع به کار نرم موتورهاY/NSI
11زمان بسته شدن خودکار پس از عبور از چشم ( غیرفعال = O) (در مدبستن اتومات عمل می کند و درجه اول افزایش از ه به ۵ است)5-tp-1Sec10

 

منوی (rA) تعریف ریموت
(دکمه A سه بار زده شود)

منوی ra
زیر منوی rAتوضیحات وقتی rA نشان داده می شود ، اگر ریموت شما شناسانده شده می توانید با فشردن هر یک از چهار دکمه آن، کد مربوط به آن دکمه را که لحظه ای نشان داده می شود. ببینید.
r=جهت نشان دادن کدهای موجود در حافظه دستگاه باید به داخل این منو رفت که به محض وارد شدن کدهای موجود در حافظه را به ترتیب از ((01)) تا ((00)) می شمارد. ( 00 بیانگر عدد 100 می باشد) نکته مهم : در حین شمارش اولیه کدها در منوی ((r=)) ، می توانید با فشردن دکمه D روی کدی که می بینید آن کد را از سری کدهای موجود در حافظه پاک کنید. بدیهی است که می توان دکمه جدیدی را به کد پاک شده اختصاص داد و این کار به طور اتوماتیک در مرحله شناسایی ریموت بعدی مرکز ، انجام می پذیرد و کد جدید در اولین محل خالی کدها (اگر چه در وسط سری کدها باشد) ذخیره می گردد.
tcجهت شناسایی دکمه ای از ریموت که جهت مد دولنگه ای استفاده می شود بکار می رود . نحوه عملکرد : یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید به مد دولنگه ای (tC) اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید هنگامیکه نمایشگرها (( t . c)) را نشان می دهند، دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط نمایش داده شود که این نقطه نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد ((—)) بروید.
SPجهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد STOP در نظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود. نحوه عملکرد : هنگامیکه روی گزینه ((SP)) هستید ، یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید به مد SP ) STOP ) اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها ((S. P)) را نمایش می دهند ، دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تاکد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد (( –)) بروید.
pdجهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد تک لنگه ای (پیاده رو) در نظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود. نحوه عملکرد : هنگامیکه روی گزینه ((Pd) هستید ، یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید به مد تک لنگه ای (Pd) اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها ((P. d) را نمایش می دهند دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد ((–)) بروید .
Auجهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای استفاده از « رله Aux » درنظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود . نحوه عملکرد: هنگامی که روی گزینه ((Au)) هستید، یک پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که می خواهید برای استفاده از رله Aux اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها (( A.u )) را نمایش می دهند دکمه C را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمه ی B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله ی بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه ی A را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد (( –)) بروید.
rcوقتی که نمایشگرها گزینه ((rC)) را نشان می دهد شما می توانید تمام کدهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را که به ریموت ها اختصاص یافته یکجا پاک کنید . جهت این کار روی گزینه ((rC)) دکمه Dرا فشار دهید ، بعد از چند ثانیه (حدوداً ۲ ثانیه ) صدای رله ها به گوش می رسد و مرکز به مد معمولی (( –)) می رود. در این صورت تمام کدهای موجود در حافظه پاک می شوند.

 

منوی ( L2) لیست 2

(دکمه‌ی A دو بار زده شود)

B↓

 

منوی L2
زیر منوتوضیحاتمحدوده‌ی عملكردواحدگام افزایشتنظيم کارخانه
LOزمان عملکرد قفل2-10Sec12
Srعمل کردن رله‌ی Aux همزمان با استارت تا چند ثانیه بعد از اتمام سیکل غیرفعال = O0-95Sec50
trزمان عملکرد کنتاکت رله کمکی Aux در صورت صفر/ غیر فعال بودن sr ( یعنی در صورت عدم فعالیت رله با استارت )0-95Minute50.1
3hزمان بستن خودکار درب هر ۳ ساعت یکبار فقط با سرعت آهسته غیرفعال O=0-20Sec15
J1غیرفعال کردن ورودی فوتوسل ۱Y/Nno
J2غیرفعال کردن ورودی فوتوسل ۲Y/NSI
J3غیرفعال کردن ورودی Stop ( ورودی ترمینال ۲)Y/NSI
SOفعال بودن Stop بین پالس های استارتY/NSI
SUذخیره تغییرات در حافظه ( بعد از تغییرات باید آنها را در این منو ذخیره کرد و بصورت SI تنظیم شود)Y/Nno

بازیابی تنظیمات کارخانه: دکمه‌ی A چهار بار زده شود تا منوی (dE) مشاهده شود. سپس دکمه‌ی C را در حدود 5 ثانیه نگه دارید. و بعد از این فرآیند دستگاه به مد معمولی و آماده به کار (–) باز می گردد.
توجه: برای مشاهده هر زیر منو دکمه‌ی (B) را فشار داده و برای تغییر مقادیر از دکمه‌های (C) و (D) استفاده کنید. با استفاده از دکمه‌ی (Back) می توانید به منو یا زیر منوی قبلی بازگردید.