کاتالوگ برد جک 220 ولت MS1
برد جک MS1

کاتالوگ برد جک 220 ولت MS1

قابلیت ها:

  • برنامه ریزی مجزا برای درب دو لنگه،تک لنگه و درب ریلی همراه میکروسوئیچ.
  • زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم و دارای استارت آرام (SoftStart)در لحظه اولیه حرکت موتورها.
  • قابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و هاپینگ کد.
  • قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا.
  • قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خالص کردن جک.
  • قابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزاری.

 

شماتیک برد:

board-220v-for-swing-gate-ms1 (3)

موتور 1 و موتور 2 از نوع 220 ولت میباشند.

نکته: قفل برقی بر روی موتور ۱نصب میگردد در نتیجه این موتور اول حرکت میکند.

چراغ چشمک زن:

جهت اتصال چراغ چشمک زن. که میتوان نوع آن را ( چشمک زن یا ثابت) را از پارامترها (FL) انتخاب کرد.

قفل برقی:

جهت را اندازی قفل برقی در صورت لزوم.

فرمانهای ورودی:

Start :فرمان باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه .

Ped :یا (pedestrain) فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه (فقط درب۱)

Photo :فرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر متصل شوند.

USW1_OP :میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW1_CL :میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW2_OP :میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

USW2_CL :میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

فرمانهای خروجی:

Motor1 : جهت اتصال موتور درب ۱
Motor2 :جهت اتصال موتور درب ۲
12VDC : جهت استفاده مدار چشمی و غیره در موارد لزوم.

فیوزها:

F1 :فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۱ در مواقع اضطراری.
F2 :فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۲ در مواقع اضطراری.
F3 :فیوز ۵ آمپر جهت قطع برقکل مدار در مواقع اضطراری.

توجه: از بستن سیم به جای فیوز جدا خودداری فرمائید.

نمایشگر:

دو عدد سون سگمنت جهت تنظیمات پارامترها .

LedLearn : جهت کد دادن ریموت کنترلرها و پاک کردن کدها.

تاچ سوئیچها:

A : جهت ورود به منوهای اصلی .
B : جهت ورود به زیر منو ها.
C : جهت افزایش پارامترها و ذخیره .
D : جهت کاهش پارامترها.
BACK : جهت برگشت به منو قبل.

ماژول گیرنده:

دارای مدوالسیون ASK و فرکانس MHZ 344 و قابلیت ذخیره سازی تا ۹۰ ریموت کنترل با فرمت کد لرنینگ و هاپینگ کد.

روش معرفی ریموت:

جهت معرفی ریموت به سیستتم ابتدا باید توسط دکمه Aوارد منوrA شوید سپس با فشردن دکمه B زیر منو (Ln)را انتختاب کنیدو با فشردن دکمهC وارد زیرمنو شوید. حال برای معرفتی ریموت بعنوان کانال یک ، منوی (LA) و برای کانال دو ، منوی (LB ) و برای کانال سه ، منوی (LC)و برای کانال چهار ، منوی (LD)را توسط دکمه B انتخاب کنید.پس از انتخاب کانال مورد نظر دکمه C را فشار دهید و منتظر شوید تا LED به صورت چشمک زن و سونسگمنت به صورت چرخان در بیاید. حال با فشردن دکمه مورد نظر ریموت ، کد آن کلید به کانال مربوطه معرفی میگردد و درهمان لحظه عبارت OH روی سونسگمنت نمایان میگردد.

معرفی کاناهای ریموت:

کانال یک (A) : جهت بازو بسته کردن درب دولنگه در حالت دولنگه و ریلی.
کانال دو (B) : جهت بازو بسته کردن درب تک لنگه در حالت دولنگه.
کانال سه(C) : جهت فرمان دادن به رله پارکینگ و یا قفل برقی درب نفر رو.
کانال چهار(D) : جهت قفل کردن سیستم در زمان باز بودن دربها(در زمان اسباب کشی ).

پاک کردن ریموت:

جهت پاک کردن همه کدهای ریموت ابتدا باید توسط دکمه A وارد منوrA )(شوید سپس با فشردن دکمه B زیر منو (Er)را انتخاب کنیتدو با فشردن دکمه C عبارت ys به معنای آیا مطمئن هستید نمایان میگردد. با فشردن مجدد کلید C کلیه ریموتهای موجود در سیستم پاک میگردد و در حین عملیات سونسگمنت به صورت چرخان در می آید.

سیستم قابلیت ذخیره حداقل ۹۰ ریموت کد لرنینگ و هاپینگ کد را دارد .

برنامه ریزی حرکت جکها :

توسط دکمه Aوارد منوی (Parameter)Prشوید و توسط دکمه B زمان باز شدن و بسته شدن هر لنگه و زمان کند شدن را بصورت مجزا تنظیم کنید .(مراحل تنظیم به صورت چارت در صفحه آخر آمده است).

تنظیم سرعت کند

سرعت حرکت کند را توسط منوهای n2,n1 و J2,J1 میتوان تنظیم کرد.

تنظیم سرعت استارت اولیه

سرعت استارت اولیه در بسته شدن را (سرعت سوم) توسط منوهای n4,n3 میتوان تنظیم کرد.

فعال کردن اتوکلوز

در صورت نیاز به حالت بسته شدن خودکار پارامتر (Auto Close) AC را با تخصیص عدد بر حسب دهم دقیقه میتوان فعال کرد.

تنظیم تاخیر در باز شدن دو لنگه

توسط پارامتر(Delay Open(Od تاخیر در بازشدن درب ۲ را میتوان فعال یا غیر فعال کرد که زمان آن ثابت و ۲ ثانیه میباشد.

تنظیم تاخیر در بسته شدن دو لنگه

توسط پارامتر(Delay Close(Cdتاخیر در بسته شدن درب ۱ را میتوان تنظیم کرد که زمان آن بین ۰ تا۹۹ ثانیه میباشد.

فعال کردن حالت تک لنگه

توسط پارامتر (Pedestrain(Pdمیتوان حالت تک لنگه را فعال نمود دراین صورت دکمه دوم روی ریموت کنترل به درب تک لنگه اختصاص میابد.

فعال کردن فشار نهایی

توسط پارامتر (Back Kick(CSمیتوان فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب ۱ را تنظیم نمود این مد جهت اطمینان از بسته شدن درب در صورت وجود قفل برقی استفاده میگردد.

فعال کردن فشار معکوس

توسط پارامتر (Stroke Reverse (rSمیتوان حالت حرکت معکوس پیش از استارت روی درب ۱ را فعال نمود. این مد جهت سهولت در باز شدن قفل برقی تعبیه شده است.

ذخیره تغییرات

برای ذخیره شدن تغییرات انجام شده در هر یک از پارامترها حتما باید روی پارامتر SAبرویم وسپس کلید C روی برد را بعنوان تائید برای ذخیره فشار دهیم.در این صورت عبارت SAسه بار چشمک میزند و از تنظیمات خارج میشویم.

روش کار:

همگام باز شدن

پس از دریافت فرمان استارت ابتدا موتور ۱ و سپس موتور ۲( در صورت فعال بودن پارامتر Od )شروع به حرکت میکنندو پس از رسیدن به زمان (a1-O1 ) (برای درب یک) به دور آهسته میرود.اگر پارامتر (Stop)SP فعال باشد قبل از رفتن به دور آهسته یک ثانیه توقف میکند. اگر قبل از به اتمام رسیدن زمان حرکت دوباره فرمان استارت یا تک لنگه اعمال شود(در صورت غیر فعال بودن پارامتر nP ) باعث متوقف شدن دربها میگردد و فرمان مجدد باعث حرکت دربها در جهت عکس میشود.

هنگام بسته شدن

هنگامی که دربها باز میباشند زمان توقتف (Pause)در صورت فعال بودن حالت  AC آغاز میگردد در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کرده اگر شی جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز میگردد.

اگر مد AC فعال نباشد سیستم منتظر فرمان مجدد میماند.

عملکرد چشمی در هنگام بسته شدن

اگر پارامتر( CP( Close after photoفعال باشد پس از عبور از چشمی پس از زمان تعیین شده در پارامتر(CP) درب به طور خودکار بسته میشود.

توسط پارامتر (dP) میتوان تاخیر عملکرد چشم را برای تمایز دادن انسان از اتومبیل با دقت دهم ثانیه ، تنظیم کرد. در همین حالت اگر کانال چهار (D)توسط ریموت معرفی شده باشد با زدن دکمه ریموت سیستم قفل میشود و با هیچ فرمانی درب بسته نمیشود و نمایشگر علامت (Lo) رانمایش میدهدو فلاشر یکبار چشمک میزند. با تحریک مجدد کلید ریموت(کانال چهار) سیستم از قفل در میاید و دوباره فلاشر یکبار چشتمک میزند.

مد اسباب کشی

  • از مد برای اسباب کشی میتوان استفاده کرد.پس از دریافت فرمان برای بسته شدن اگر شی جلوی چشم باشد دربها حرکت نمیکنند و عالمتت PH به صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان میگردد.
  • در هنگام بسته شدن دربها اگر شی جلوی چشم بیاید دربها متوقف میگردند و پس از ۲ ثانیه در جهت عکس شروع به حرکت میکند.
  • در هنگام باز شدن نمایشگر ابتدا علامت (Open)OPرا نمایش میدهد و در هنگام بسته شدن علامت (CL)Close .
  • در لحظه فشار نهایی در صورت فعال بودن عالمت CS نمایان میگردد.

در هنگام حرکت دربها چه در باز شدن و چه در بسته شدن زمان درب ۱ نمرای داده میشود.

در هنگام StandBy نمایشگر خاموش میشود و نقطه آن در حالت چشمک زن میماند.

 

برنامه ریزی درب دو لنگه :

در کاتالوگبرد ام اس وان ۲۲۰ولت جهت ورود به تنظیمات درب ریلی ابتدا توسط  کلید A روی حالت(Default(dfرفته و توسط کلید d2 ، B را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب دولنگه در منوی Pr ظاهر میگردد.

پس از فعال کردن این حالت مدار فرمان به تنظیمات کارخانه ای باز میگردد.

برنامه ریزی درب ریلی :

جهت ورود به تنظیمات درب ریلی ابتدا توسط  کلید A روی حالت(Default(dfرفته و توسط کلید d1 ، B را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب ریلی در منوی Pr ظاهر میگردد. لازم به ذکر است که موتور ۱ جهت درب ریلی استفاده میگردد و میکروسوئیچ ها بنا به مورد استفاده میتوانند به صورت فعال با صفر یا فعال با یک و یا غیر فعال در آیتم (Switch Micro(US تنظیم شوند. پس از فعال کردن این مد تنظیمات کارخانه ای باز میگردد.

برنامه ریزی اتوماتیک :

ابتدا توسط کلید A روی حالت (Set Automatic(ASرفته و بافشردن کلید B وارد مد تنظیم اتوماتیک میشویم . مراحل کار در فلوچارت تنظیمات آمده است.تنظیمات زمان دراین حالت با دقت ۰٫۱ ثانیه انجام میشود.

تست ورودی ها(It):

ابتدا توسط کلید A روی حالت (Test Input(Itمیرویم و توسط کلید B وارد این مد میشویم. پس از تحریک هر یک از ورودیها دیجیت مربوطه بته آن روی سگمنت ۲ نمایش داده میشود. شکل زیر نمایش میدهد. با زدن کلید (A) روی برد میتوان ازاین مد خارج شد.

board-220v-for-swing-gate-ms1 (9)

تست جکها (Jt):

گاهی اوقات الزم است که هر یک جکها را به صورت مجزا به موقعیت خاصی ببریم. معمولا برای این کار جکها را خلاص میکنید و در موقعیت مورد نظر دوباره درگیر میکنید. دراین برد میتوان به جای خلاص کردن جکها از مد (Test Jack(Jt استفاده کرد . ابتدا توسط کلید A روی Jt میرویم و با کلید B وارد این مد میشود پس از ورود نمایشگر مقدار U1 که معرف جک 1 میباشد را نمایش میدهد حال با فشردن کلید C ، درب 1 با سرعت تند باز میشود و پس از رها کردن کلیدها متوقف میشود و با فشردن کلید D درب 1 بسته میشود و با رها کردن کلید متوقف میگردد.با زدن کلید (B) روی برد مقدار U2 نمایش داده میشود و همین اعمال برای درب 2 انجام میشود. با زدن کلید (A ) روی برد میتوان از این مد خارج شد.

 

عملکرد رله پارکینگ:

با لرن کردن کانال C ریموت میتوان رله پارکینگ را تحریک کرد. اگر پارامتر PA صفر باشد با هربار زدن ریموت (کانال C ) رله به مدت ۰٫۲ ثانیه تحریک شده و قطع میگردد، از این حالت برای باز کردن درب عابر رو استفاده میگردد. اگر پارامتر PA غیر از صفر بود بعنوان مدت زمان (برحسب دقیقه) وصل رله پارکینگ پس از بسته شدن کامل درب میباشد.یعنی با باز شدن دربها این رله تحریک و پس از بسته شدن دربها و گذشت زمان تعیین شده توسط پارامتر PA ،رله قطع میگردد.

اگر پارامتر LP فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان قفل برقی برای قفل های کولونی استفاده کرد.با تعیین زمان برحسب ثانیه به پارامتر LP با بازشدن یا بسته درب ، خروجی قفل فعال شده و پس از اتمام زمان قفل غیر فعال میگردد.
در صورت بروز هر مشکل از دستکاری برد جدا خودداری نموده و با شرکت تماس بگیرید در غیر اینصورت برد از گارانتی خارج میگردد.

 

علائم اختصاری نمایشگر

علائم اختصاری نمایشگر برد MS1-220V

نقشه سیم کشی برد  ام اس وان ۲۲۰ ولت

board-220v-for-swing-gate-ms1 (11)

تنظیمات درب دو لنگه برد AC-MS1

board-220v-for-swing-gate-ms1 (12)

تنظیمات درب تک لنگه برد AC-MS1

board-220v-for-swing-gate-ms1 (13)

بلوک دیاگرام تنظیمات

board-220v-for-swing-gate-ms1 (14)

نظرات (3)

سلام

محسن

عالی بود
متشکرم

مجید

خروجی موتورها کار نمیکند،برای تعمیر چه کاری انجام بدم؟